Kouwenhoven Consultancy

Praktijkervaring strategie en beleid implementeren

Financiële dienstverlener

Concretiseren en implementeren van een business plan met ambitieuze doelen: verviervoudiging van de omzet en winst, personeelsreductie van 15%.

Met het management hebben we de plannen vertaald in ‘beelden’ en ‘smart targets’. Managers hebben de plannen gepresenteerd aan de medewerkers, die aan de hand van foto’s en de Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde hebben opgeschreven: wat is voor mij persoonlijk pijnlijk en wat is mooi. Op basis daarvan hebben ze bepaald: wat heb ik nodig om te floreren in de toekomst en hoe ga ik bijdragen aan het toekomstig succes van de organisatie.

Deze analyses zijn individueel besproken met de leidinggevenden. Vervolgens is per team actiegericht gewerkt aan het invullen van de gewenste toekomst. Op organisatieniveau zijn acties geformuleerd over bijvoorbeeld het aanpassen van werkprocessen en het verzorgen van opleidingen.
Resultaten:

  • Zowel bij management als medewerkers is sprake van een goed doorleefd strategisch plan;
  • Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun individueel perspectief en voor het strategisch plan;
  • Concrete akties zijn uitgevoerd, gericht op zowel competentie-ontwikkeling van medewerkers als op het functioneren van de teams en de organisatie als geheel.
  • Vanaf het begin is de gewenste groei ingezet.

Ict-afdeling van een grote bank

Het meerjarenplan van de ict-afdeling hebben we met het management vertaald naar de waardeprestatieketen (WPK). In diverse workshops zijn de onderdelen van de WPK met medewerkers besproken. Aan de hand van de Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde hebben medewerkers hun persoonlijke beleving van de beoogde toekomst verwoord.
Vervolgens hebben medewerkers aangegeven wat ze nodig hebben om in die toekomst te floreren.

Resultaten:

  • Een goed doorleefd én gedragen meerjarenplan;
  • Concrete acties gericht op het floreren van medewerkers in de gewenste toekomst.