Medewerkersonderzoek (modern MTO)

GGZ-instelling voert een medewerkersonderzoek uit

Urgentie om een onderzoek uit te voeren

Al jaren was er geen medewerkersonderzoek uitgevoerd. De Ondernemingsraad vroeg hiervoor aandacht naar aanleiding van strubbelingen in de organisatie die voor een flink verloop zorgden. De afdeling Human Resources verkende de markt. Na een kennismakingsworkshop voor het managementteam is gekozen voor de arbeidsvreugde-aanpak.

Aanpak

Aan het onderzoek hebben 541 medewerkers deelgenomen. Voor het uitvoering zijn vijf medewerkers opgeleid. Zij hebben in tweetallen de workshops begeleid en de rapportages gemaakt. Een deel van het werk is aan ons adviesbureau uitbesteed. We hebben een bijdrage geleverd aan het eindrapport en we hebben een aantal workshops voor bijvoorbeeld MT, teamleiders en OR verzorgt.

Aan de deelnemers is gevraagd wat ze in hun werk als vreugdevol ervaren en wat als vreugdeloos. De uitkomsten zijn samengevat in de twee bijgaande wordclouds. Hoe vaker een onderwerp is genoemd hoe groter de letters. Vervolgens hebben ze aangegeven welke vreugdeloze onderwerpen ze willen aanpakken en welk vreugdevolle onderwerpen ze willen vasthouden. Samen met de scores op de zeven bronnen van arbeidsvreugde vormde dit een mooie basis voor het formuleren van teamacties.

Wordclouds: wat wordt als vreugdevol ervaren en wat als vreugdeloos

Resultaten

Acties uitgevoerd

In totaal zijn 127 teamacties gekozen. Twee maanden na de workshops was hiervan 83% lopend en afgerond. Dit is de top vijf van onderwerpen waar de acties betrekking op hebben:

  1. Samenwerking en communicatie verbeteren
  2. Werkprocessen verbeteren
  3. Scholing en deskundigheidsbevordering
  4. Veiligheid 
  5. Fysieke ruimte en werkklimaat verbeteren

Positieve sfeer

Het succes van de acties veroorzaakte een positieve sfeer. Dit is door het management verder versterkt door na afloop op een speelse manier te communiceren over de uitkomsten van het onderzoek. Bovendien heeft het management zelf acties in gang gezet met betrekking tot werkprocessen en de verbetering van de fysieke ruimtes en veiligheid.