Veranderprocessen soepeler laten verlopen

Provincie gaat opgavegericht werken

Een provincie heeft een structuur met vakgerichte afdelingen. Maatschappelijke organisaties klagen echter over te weinig afstemming tussen de afdelingen. Om beter in te kunnen spelen op de vragen vanuit de maatschappij besluit het management om opgavegericht te gaan werken. Voor specifieke thema’s wordt een opgavemanager aangesteld die medewerkers inleent uit de vakgerichte afdelingen. Zo ontstaan multidisciplinaire teams die (tijdelijk) aan een opgave werken. De organisatie is nu een stuk complexer. Eén medewerker heeft verschillende leidinggevenden: één van de vakgerichte afdeling en één of meer opgave-managers. Bij het starten van een nieuwe opgave moeten medewerkers worden aangetrokken uit de vakgerichte afdelingen en bij het afronden van een opgave stromen medewerkers weer terug in de afdeling of in andere opgaven.

De afdeling P&O zal ingrijpend moeten veranderen. Opgavegericht werken vraagt om nieuwe werkprocessen, rollen, competenties, enzovoorts. Bovendien moet de afdeling zelf ook opgavegericht gaan werken. Het team van de P&O Accountmanagers en P&O Adviseurs heeft het gedachtegoed arbeidsvreugde gebruikt voor het soepel laten verlopen van het eigen veranderproces.

Aanpak 

Een werkgroepje heeft gedurende een half jaar gewerkt aan het nieuwe werkconcept van het team. Er is gesproken met onder meer de ‘interne klanten’, het topmanagement, de projectleider Opgavegericht werken. Regelmatig is in het werkoverleg stilgestaan bij de vorderingen. Nu het organisatieperspectief handen en voeten heeft gekregen wordt het tijd voor de individuele beleving van de teamleden. Tijdens een teambijeenkomst heeft de werkgroep de nieuwe werkwijze toegelicht. Na het bespreken van een aantal vragen van de teamleden was het toekomstplaatje voldoende duidelijk. Aan de hand van de bronnen van arbeidsvreugde zijn de kansen en bedreigingen voor de persoonlijke arbeidsvreugde benoemd. De belangrijkste daarvan zijn omgezet in teamacties.

Resultaten

Duidelijkheid over wat er in de toekomst van je wordt gevraagd
Het toekomstbeeld wordt concreter door het bespreken van de dilemma’s, risico’s en kansen. Daar vanuit hun individueel perspectief naar kijken voelt heel anders dan over organisatieperspectief praten. Het is veel persoonlijker. De impact van de nieuwe werkwijze wordt voelbaar. Wat misschien handig is vanuit organisatieperspectief hoeft helemaal niet leuk te zijn voor jezelf. Dat is soms confronterend en vraagt van ieder om op zoek te gaan naar een productieve en inspirerende balans tussen beide perspectieven.

Verantwoordelijkheid nemen

Er is een duidelijk actieplan om kansen te verzilveren en bedreigingen aan te pakken. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor het implementeren van de gewenste organisatie.

In de komende weken voert iedereen een gesprek met de leidinggevende. De persoonlijke zeven bronnen-analyse staat dan op de agenda: hoe beleef ik de nieuwe werkwijze, wat heb ik nodig om te floreren, wat ga ik bijdragen aan de verandering (zie dit schema).

Ieders kracht inzetten

Het inzetten van de zeven bronnen van arbeidsvreugde geeft energie: hoe kunnen we ook in de toekomst ‘werken met plezier en goed presteren’. Individuele verschillen zijn duidelijk en bespreekbaar geworden. Het team gaat uitzoeken hoe ieders talenten te benutten en ruimte te scheppen voor ieders ambities.